Online İşlemler
Opet'te Ara
Türkçe

Opet Kart Programı Üyelik Onayı ve Veri işleme Aydınlatma Metni

Opet Kart Programı, üyelerine çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir müşteri memnuniyeti programıdır. Opet Kart’a katılım talebiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Opet Petrolcülük Anonim Şirketi (“Opet”) tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer verilen düzenlemeler doğrultusunda işlenebilecek olup; kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.opet.com.tr adresinde yer alan Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.

 

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Opet tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve Opet tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak Opet tarafından işlenebilecektir.

 

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Opet tarafından yukarıda belirtilen Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız 3. firmalara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Opet Kart, aynı zamanda Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”) tarafından yönetilen Paro Programı özelliklerini taşıyan bir karttır. Opet Kart’ınız ile Paro Programı’nda aktivasyon yapmak istediğinizde verdiğiniz kişisel verilerinizin Opet kart başvurunuz sırasında verdiğiniz bilgiler ile aynı olması gerekmektedir. Bu nedenle Opet’e verdiğiniz kişisel veriler aktivasyon sırasında Tanı tarafından kontrol amaçlı işlenebilecektir.

 

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Opet Kart Programına katılım talebinizin gerçekleştirilmesi kapsamında fiziki ortamda form yöntemi ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 

  1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.opet.com.tr’den ulaşabileceğiniz Opet Petrolcülük Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

 

OPET KART PROGRAM KOŞULLARI

 

1.Üye’nin, Opet Kart Programı’ndan faydalanması ve kazandığı puanları kullanabilmesi için Opet Kart Veri İşleme Rıza ile Ticari Elektronik İleti Onay Metni’ne onay vermesi ve cep telefonu numarası ile kayıt gerçekleştirmesi gerekmektedir. Üye, kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; ayrıca cep telefonu numarasının değişmesi, hattın kapatılması veya devredilmesi halinde 444678 Opet Müşteri Hizmetleri’ne bildirmeyi, kartın veya cep telefonunun, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı, Program’ın suistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, diğer tedbirlerin uygulanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Gerekli bildirimin yapılmaması halinde, hattın başkasına devredilmesi nedeniyle cep telefonu numarasına tanımlı puanların harcanmasından Opet Kart Programı sorumlu tutulamayacaktır. Üye bu konuda doğabilecek ihtilaflardan Opet Kart Programı’nın sorumlu olmadığını, üyelik kartını, kart numarasını veya cep telefonunu başkasına vermemeyi, verdiği takdirde tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu ve kazanmış olduğu puanlar dahil, üzerindeki tüm haklarını kaybedeceğini kabul eder. Üye, üyelik kartının veya cep telefonunun kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Opet Müşteri Hizmetleri’ne bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur. Bu maddedeki koşullar Program’da kullanılan kart harici tüm araçlar için de geçerli olacaktır.

 

2.Opet, kişisel verilerin kullanım amacına yönelik hususlar hariç, önceden bildirmeden, Opet Kart Programı şartlarını değiştirebilir, programı durdurabilir, üyeliği iptal edebilir, üyeliğe ilişkin aidat alabilir. Yıl içinde kazanılan puanlar, takip eden yılın 31 Ocak günü sıfırlanabilir. Geçerli koşullar Opet Kart Programı’nın iletişim kanallarından öğrenilebilir. Sistemin üzerinde çalıştığı elektronik altyapıdaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru,  puanlar vb.’den, çeşitli nedenlerle puan gibi imkanların Üye’ye sağlanamamasından dolayı oluşabilecek ihtilaflardan Opet Kart Programı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Bu maddedeki koşullar devreye alınacak diğer programlar için de geçerli olacaktır.

 

3.Opet veya Üye, 1 hafta önceden bildirimde bulunmak kaydıyla, her zaman ve bir sebep göstermeye gerek olmaksızın üyeliği sona erdirebilirler. Bu durumda 1 hafta içinde üyelik sona erer. Üye kazandığı haklarından, geçerli koşullar halinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar Opet tarafından silinecek ve geri alınacaktır. Üye, Opet’e bu form ile açıklanan ve sair şekilde açıklanacak ve açıklanmış bilgilerinin doğruluğunu, bunlarda değişiklik olması halinde güncelleyeceğini, uyuşmazlık halinde Opet’in defter ve her türlü kayıtlarının kesin delil sayılacağını, aksi Opet tarafından düzenlenmediği ve duyurulmadığı sürece, Opet Kart Programı’na 18 yaşın üzerinde Türkiye’de yaşayan gerçek kişilerin üye olabileceğini, tüzel kişilerin de Opet kararı ile Program’a dahil edilebileceğini kabul eder.

 

 

15.11.2018 tarihinden itibaren Opet Kart ile Opet’te yapılan otogaz alışverişlerinden kazanılan puanların harcanabilmesi için kartın Aygaz Hizmet Hattı’ndan (444 4 999) aktive edilmesi gerekmektedir.

 

Paro Programı, çeşitli üye işyerleri ve diğer uygulamalar aracılığıyla üyelerine çeşitli avantajlar sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir müşteri memnuniyet programıdır. OPET Kart da Parolu bir karttır. Paro özelliği sayesinde; OPET Kart ile diğer Paro üye işyerlerinde puan kazanılıp harcanılabilir, ve Paro fırsatlarından yararlanılabilir. Paro üye işyerleri, kampanyalar ve Paro hakkında ayrıntılı bilgiye www.paro.com.tr adresinden ulaşılabilir. 15.11.2018 tarihinden itibaren Opet Kart’larla diğer Paro üye işyerlerinde yapılan alışverişlerden kazanılan puanlar, kart Paro Sadakat Programı için aktive edilmeden harcanamayacaktır. Kartın, Paro Sadakat Programı için kısa mesajla veya Paro Müşteri Hizmetleri’nden (444 7276) aktive edilmesi gerekmektedir.

 

Opet Kart dışındaki Paro üye işyerlerine ait Parolu Kartlar ile 15.11.2018 tarihinden itibaren Opet’te yapılan akaryakıt alışverişlerinden kazanılan puanlar, Parolu kartlar Opet Sadakat Programı için aktive edilmeden harcanamayacaktır. Parolu Kartın Opet Sadakat Programı için Opet Müşteri Hizmetleri (444 6738), Opet Online İşlem Merkezi (https://oim.opet.com.tr) veya Opet Mobil Uygulaması ile aktive edilmesi gerekmektedir.